Algemene voorwaarden 

 

BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE RETREATS

 • Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van de aanbetaling of volledig bedrag verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Voor een retreat geldt een aanbetaling van €300-,. De rest van het bedrag dient daarvoor uiterlijk 8 weken voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag direct volledig betaald te worden.
 • Er is tevens een mogelijkheid om de kosten van het retreat vooraf in zijn geheel te betalen. 
 • De inschrijving voor het retreat is pas definitief na betaling van de gehele som. 
 • Bij niet-tijdige betaling van de verstuurde factuur voor het retreat heeft Huis Péonia het recht de reservering te laten vervallen. Tevens is de inschrijving voor het retreat pas definitief na de volledige betaling. 
 • De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW voor particulieren. 
 • Huis Péonia is gerechtigd het retreat te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen.
 • Huis Péonia behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij het retreat indien de deelnemers door het gedrag het retreat belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

15.10. Indien Melt door overmacht (zoals genoemd in artikel 11, zie onderstaand) genoodzaakt is om het retreat te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor het retreat voor de nader te bepalen datum zonder dat de klant recht heeft op restitutie van eventueel betaalde gelden.

15.11. Deelname aan het inhoudelijke programma van de retreats geschiedt op basis van vrijwilligheid, het staat de klant vrij om wel of niet deel te nemen aan het programma. Het afzien van (onderdelen van) het programma geeft de klant geen recht op restitutie of een vervangende activiteit.

15.12. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de retreats en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. De inhoud van de retreats en/of de sessies van Melt zijn niet bedoeld ter vervanging van medische behandelingen of therapie. Het deelnemen aan de retreats en een eventuele yoga, adem, healing, coaching of elke andere andere sessies en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding daarvan, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Melt aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

15.13. Melt is gehouden de inhoud van het programma van de retreats te wijzigen bijvoorbeeld wanneer een docente door omstandigheden de workshop niet (meer) kan verzorgen. Melt zorgt in dat geval voor een gelijkwaardige vervanger. De klant wordt hiervan tijdig per e-mail op de hoogte gesteld.

15.14. De retreats zijn rookvrij. Op de locaties mag niet gerookt worden. Het is niet toegestaan tijdens de retreats gebruik te maken van drugs en/of overmatig alcoholgebruik.

15.15. Het maken van video/film of geluidsopnames (inclusief maken van podcasts) en delen over de programma onderdelen of inhoud in welke vorm dan ook over de retreats is slechts toegestaan indien Melt hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

ARTIKEL 16. ANNULERING VAN DE GEBOEKTE RETREATS

Meerdaagse retreats (binnen- en buitenland)

16.5. Indien de klant de gereserveerde retraite wenst te annuleren (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) heeft zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten. De aanbetaling is ten alle tijde niet-restitueerbaar.

 • Twee maanden voor aanvang van het retreat: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
 • Een maand voor aanvang van het retreat: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
 • Minder dan een maand voor de aanvang van het retraite: er worden geen deelname kosten terugbetaald. Enkel wanneer je zelf iemand vindt die je plekje inneemt, kunnen wij je terugbetalen.
 • Twee weken voor aanvang van het retreat: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
 • Binnen twee weken voor aanvang van het retreat: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

16.6. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen tot 48 uur voor aanvang van het retreat zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

16.7. In geval van annulering aan de kant van Melt zal de reissom gebruikt worden voor een volgende retreat (of een gedeeltelijke betaling indien de vervangende retreat een hogere prijs heeft). In tweede instantie kan de klant ervoor kiezen om de gehele reissom gerestitueerd te krijgen. Kosten van vliegtickets, opgenomen vakantiedagen en/of het afsluiten van verzekeringen worden niet door Melt vergoed. De klant heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding in verband met de annulering door Melt.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Melt is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 120 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Melt is bij zijn activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Melt weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Melt kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Melt een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Melt onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Melt of Melt zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Melt, wanprestatie door leveranciers van Melt waardoor Melt zijn verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Melt of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Melt tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Melt in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek